นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัคร
สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาด
ไทย และเพื่อให้อาสาสมัครกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่าง
เหมาะสม ในชุมชน สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดทำโครงการตามรอย
สภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัครสร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” ระหว่างวันที่ 15-16
พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย และพื้นที่ชุมชนปากคลองอ่าวระวะ ตำบลแหลมกลัด
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เปิดเผยว่า จังหวัด
ตราดเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีหรือที่เรียกว่าฝน 8 แดด 4 จึงส่งผลให้เกิดพื้นที่น้ำท่วมขังและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค ส่งผลกระทบให้ประชาชนประสบปัญหาความเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิต เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ครอบครัว และสูญเสียเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศ จากปัญหาดังกล่าว กอปรกับภารกิจหลักของ
สภากาชาดไทยที่ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงนับเป็นหัวใจหลักที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
ให้ความสำคัญและนำมาซึ่งการจัดทำโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัครสร้างสรรค์ชุมชน
รอดพ้นไข้เลือดออก” เพื่อมีส่วนร่วมให้ปัญหาไข้เลือดออกได้รับการแก้ไขด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครกาชาดในพื้นที่และประชาชนในชุมชนทุกช่วงวัย อันจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่
สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่นำ
ความมั่นคงมาสู่ประเทศได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 505 คน จาก 10
สถานศึกษา ร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน บรรยายให้ความรู้เรื่อง
กาชาดและบทบาทหน้าที่การเป็นอาสาสมัครกาชาด การใช้งานแอปพลิเคชั่นอาสาสมัครกาชาด ความรู้เรื่องการ
ป้องกันไข้เลือดออกจากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยสภา
นายิกาสภากาชาดไทย การปฐมพยาบาลทั่วไป CPR และการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษ การ
แสดงบทบาทสมมุติ การเป็นมัคคุเทศก์อาสาสมัครกาชาด โรคไข้เลือดออก และการสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน
ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการนำความรู้ที่ได้รับจากค่ายไปสร้างคุณค่าแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนปาก
คลองอ่าวระวะ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ในการจัดโครงการดังกล่าวนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ด้วยการ เปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย และปล่อยขบวน
“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชนต่อไป

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม