สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 โดยมีบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะมีทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติทักษะการดูแลผู้สูงอายุ และการฝึกทักษะการเป็นวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ และเป็นกำลังสำคัญในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุให้กับเยาวชนและอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ และปลูกฝังให้เยาวชนและอาสาสมัครสามารถนำความรู้และทักษะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุไปใช้ในครอบครัว ชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งพาได้ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม