สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานที่สอดคล้องกับนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติ  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาระบบอาสาสมัครและการดำเนินงานของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ฝ่ายจัดหาและจัดสรรยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– เป็นศูนย์กลางการประสานงาน รวบรวม และบริหารจัดการความต้องการอาสาสมัครให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภายในและภายนอกที่ร้องขอตามคุณสมบัติของงานให้เพียงพอแก่ความต้องการในแต่ละภารกิจ

– ประสานงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติภารกิจของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– วางกลยุทธ์การจัดหาอาสาสมัครแต่ละกลุ่ม

– จัดทำแผนการจัดหาและจัดสรรอาสาสมัครในยามปกติและยามฉุกเฉิน

– ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหาและจัดสรรยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในพื้นที่

– บริหารจัดการและประสานการทำงานกับผู้แทนปฏิบัติการภาคต่าง ๆ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติภารกิจ

– ร่วมพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศและ VTRIS

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

– ปลูกฝัง ส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรมและมนุษยธรรมให้แก่อาสาสมัครตามนโยบายกาชาด และความเป็นยุวกาชาดและอาสาสมัครสภากาชาดไทย

– ทำแผนงานและสร้างกิจกรรมของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– บริหารความสัมพันธ์ของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– ส่งเสริมและพัฒนาชมรมอาสายุวกาชาด

– ประสานงานกับองค์กรยุวกาชาดนานาชาติ

– จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกาชาดประเทศต่าง ๆ

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสนับสนุนและสื่อสารสัมพันธ์ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– บริหารจัดการและให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ รางวัล และการเชิดชูเกียรติ แก่ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– บริหารจัดการงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

– วิเคราะห์และพัฒนาการดูแลและการบริหารจัดการยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– ดูแลช่องทางการติดต่อสื่อสารหลักกับยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด (Call Center)

– ให้บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แก่ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– ประชาสัมพันธ์ภาพรวมในการจัดหายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

– ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

– จัดทำและดูแลฐานข้อมูล

– จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีของสำนักงาน

– จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงาน

– การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

– งานสารบรรณ ธุรการ งานบัญชี การเงิน และพัสดุ

– งานบริหารจัดการอาคารสถานที่และยานพาหนะ

– งานจัดซื้อจัดจ้าง

– งานจัดการประชุมและเลขานุการ

– งานสนับสนุน

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย