รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคม อีกทั้งยังมีพันธกิจในการบริหารจัดการอาสาสมัครอย่างครบวงจร พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้มีความพร้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคม และยังส่งเสริมความเข้าใจ สัมพันธภาพอันดี และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงการจัดหาและจัดสรรอาสาสมัครให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอก ซึ่งการทำงานในรูปแบบของอาสาสมัครกาชาดที่เป็นเยาวชน เราเรียกอาสาสมัครเหล่านี้ว่า “อาสายุวกาชาด”

“อาสายุวกาชาด” มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลชุมชน สังคม ตามภารกิจของสภากาชาดไทย และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบของ “ชมรมอาสายุวกาชาด” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันอย่างมีมนุษยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ผ่านมา สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่าง ๆ ทุกสังกัด ในการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด จนบรรลุความสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ เต็มใจที่จะทำความดี รวมทั้งการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

อนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชมรมอาสายุวกาชาดที่มีการดำเนินกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดจึงจัดให้มีรางวัลโล่ส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาดขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติแก่ชมรมอาสายุวกาชาดที่ดำเนินกิจกรรมอาสายุวกาชาด         โดยพิจารณาจากชมรมอาสายุวกาชาดที่มีการจัดดำเนินโครงการและมีการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกำหนดไว้

หลักเกณฑ์พิจารณารับรางวัลโล่ส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด

  1. เป็นสถานศึกษา หน่วยงานพัฒนาเยาวชนในทุกสังกัด รวมไปถึงทัณฑสถาน สถานพินิจ องค์กร ห้างร้านหรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด จากสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย
  2. ชมรมอาสายุวกาชาด จะต้องมีการดำเนินโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดอย่างน้อยหนึ่ง ครั้งในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ

  3. ชมรมอาสายุวกาชาด จะต้องมีการดำเนินโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุ และ/หรือมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด หรือร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดในพื้นที่ หรือร่วมกับสภากาชาดไทยอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ และมีการรายงานผลการร่วมกิจกรรมดังกล่างกลับมายังสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อการบันทึกข้อมูลการร่วมกิจกรรม
  4. ชมรมอาสายุวกาชาด ที่ดำเนินกิจกรรมในข้อ 1 และข้อ 2 สะสมผลงานและทำกิจกรรมครบทั้ง 2 ข้อ จำนวน 3 ปี (นับเป็นรายปี) สามารถส่งผลงานเพื่อเสนอรับรางวัลโล่ส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด 3 ปี 5 ปี 7 ปี 9 ปี 13 ปี 15 ปี 17 ปี และ 19 ปี ได้ โดยรับรางวัลเป็นรายปีในการทำกิจกรรมและจะได้รับรางวัลเป็นปีเลขคี่เสมอ