สร้างวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนด้วยพลังของอาสาสมัครกาชาด

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทย ช่วยกันเยียวยาโลกนี้ด้วยสองมือของเรา

สภากาชาดไทยร่วมลงนามกฎบัตรสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรด้านมนุษยธรรม (Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations)

สภากาชาดไทยโดยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ร่วมลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในกฎบัตรสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรด้านมนุษยธรรม (Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 พร้อมประกาศเป้าหมาย 4 ข้อ ในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสียด้วยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
  2. เพิ่มนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความยั่งยืนในการดำเนินงานและกิจกรรมของสภากาชาดไทยให้ได้ผลมากขึ้น
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในงานด้านสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทยให้มากขึ้น
  4. ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่นโยบายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของสภากาชาดไทยได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ

กฎบัตรสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรด้านมนุษยธรรม (Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations) เป็นความร่วมมือของกลุ่มองค์กรด้านมนุษยธรรมในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในความตกลงปารีส กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน (ณ วันที่ 23 มกราคม 2567) มีองค์กรและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมร่วมลงนามไปแล้ว381 องค์กร ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงจำนวน 135 แห่ง ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก https://www.climate-charter.org/

สถานการณ์ปัจจุบัน

การจัดการขยะเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคส่งผลให้ปัญหาขยะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ขยะทะเลเป็นปัญหาที่มีความสำคัญของประเทศไทย ของภูมิภาคอาเซียนและของโลกขยะพลาสติกในทะเล 80 เปอร์เซ็นต์มาจากกิจกรรมบนบก อีกร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมในทะเล

บทบาทอาสาสมัครกาชาดด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกอบกู้สภาวะการเสื่อมโทรมของโลก และลดการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ สภากาชาดไทยนำมาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

Volunteer Climate Training

Limitless 2024 ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนที่มีไอเดียด้านสภาพอากาศ/สิ่งแวดล้อม มาช่วยกันให้โลกเราดียิ่งขึ้น

โครงการ Limitless 2024 กลับมาแล้ว! สภากาชาดไทย ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนที่มีไอเดียด้านสภาพอากาศ/สิ่งแวดล้อมและต้องการช่วยกันให้โลกเราดียิ่งขึ้น เข้าร่วม IFRC Limitless Academy ที่น้อง ๆ จะได้เข้าร่วมหลักสูตรในเรื่องสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และภาวะผู้นำ ได้โอกาสเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนกับแกนนำเยาวชนจากทั่วโลก รวมถึงโอกาสในการได้รับทุนทำโครงการปัง ...

อาสาสมัครกาชาดร่วมสาธิตและให้ความรู้ เรื่องการผลิตน้ำยา EM เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ให้ความรู้แก่ สมาชิกสโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มอบหมายให้วิทยาจารย์ไปบรรยายให้ความรู้แก่ สมาชิกสโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ ในหัวข้อ ”อาสาสมัครกาชาด“ ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนทุกช่วงวัย โอกาสเดียวกันนี้ อาสาสมัครกาชาดจำนวน 20 คน ร่วมสาธิตและให้ความรู้ เรื่องการผลิตน้ำยา EM เพื่อใช้ภายในครัวเรือน การถักไหมพรม งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ...

อาสายุวกาชาดไทยเข้าร่วมประชุม ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา

คณะผู้แทนอาสายุวกาชาดไทยเข้าร่วมการประชุม The 2nd Southeast Asia Youth Forum และการประชุม The 20th Southeast Asia Red Cross and Red Crescent Leaders Meeting ระหว่างวันที่ ...

ปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 1-2 โดยอาสายุวกาชาดพร้อมลงสู่ชุมชน

Youth-led Action ปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 1-2 โดยอาสายุวกาชาดพร้อมลงสู่ชุมชน สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้จัดอบรมปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 2 เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม ณ สภากาชาดไทย มีอาสายุวกาชาดเข้าร่วม จำนวน 103 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้คิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การออกแบบโครงการและกิจกรรมเพื่อสอดรับแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ...

โครงการปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน ปี 2 Y-Adapt plus YABC

ฝ่ายจัดหาและจัดสรรยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้จัดโครงการปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน ปี 2 Y-Adapt plus YABC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้คิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การออกแบบโครงการและกิจกรรมเพื่อสอดรับแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน และเป็นตัวแทนเยาวชนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อมไปยังชุมชนสังคม โดยรุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ มีอาสายุวกาชาดเข้าร่วม ...

สอนสาธิตการขยายจุลินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะอาสาสมัครกาชาดเป็นวิทยากรบรรยายสอนสาธิตการขยายจุลินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสามเณรจากวัดในชุมชนใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพล อาษาเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดกล่าวถึงที่มาของโครงการอาสาสมัครกาชาดรู้รักษ์พลังงาน พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากนั้น มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องนโยบาย ...

อาสาสมัครกาชาดในโครงการ อาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อาสาสมัครกาชาดในโครงการ อาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทำการสอนและสาธิตการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นถาดใส่ผลไม้ ให้แก่สมาชิกสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี เพื่อสร้างรายได้ และลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาสร้างมูลค่าได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมชิ้นงานเพื่อจัดแสดงผลงานสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมและศึกษาดูงาน ...

Limitless 2024 ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนที่มีไอเดียด้านสภาพอากาศ/สิ่งแวดล้อม มาช่วยกันให้โลกเราดียิ่งขึ้น

โครงการ Limitless 2024 กลับมาแล้ว! สภากาชาดไทย ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนที่มีไอเดียด้านสภาพอากาศ/สิ่งแวดล้อมและต้องการช่วยกันให้โลกเราดียิ่งขึ้น เข้าร่วม IFRC Limitless Academy ที่น้อง ๆ จะได้เข้าร่วมหลักสูตรในเรื่องสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และภาวะผู้นำ...

อาสาสมัครกาชาดร่วมสาธิตและให้ความรู้ เรื่องการผลิตน้ำยา EM เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ให้ความรู้แก่ สมาชิกสโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มอบหมายให้วิทยาจารย์ไปบรรยายให้ความรู้แก่ สมาชิกสโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ ในหัวข้อ ”อาสาสมัครกาชาด“ ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนทุกช่วงวัย โอกาสเดียวกันนี้ อาสาสมัครกาชาดจำนวน 20 คน ร่วมสาธิตและให้ความรู้...

อาสายุวกาชาดไทยเข้าร่วมประชุม ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา

คณะผู้แทนอาสายุวกาชาดไทยเข้าร่วมการประชุม The 2nd Southeast Asia Youth Forum และการประชุม The 20th Southeast Asia Red Cross and Red Crescent Leaders Meeting ระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2566 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา...

ปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 1-2 โดยอาสายุวกาชาดพร้อมลงสู่ชุมชน

Youth-led Action ปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 1-2 โดยอาสายุวกาชาดพร้อมลงสู่ชุมชน สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้จัดอบรมปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 2 เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม ณ สภากาชาดไทย มีอาสายุวกาชาดเข้าร่วม จำนวน 103 คน...

โครงการปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน ปี 2 Y-Adapt plus YABC

ฝ่ายจัดหาและจัดสรรยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้จัดโครงการปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน ปี 2 Y-Adapt plus YABC...

สอนสาธิตการขยายจุลินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะอาสาสมัครกาชาดเป็นวิทยากรบรรยายสอนสาธิตการขยายจุลินทรีย์ และการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสามเณรจากวัดในชุมชนใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพล อาษาเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี...

อาสาสมัครกาชาดในโครงการ อาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อาสาสมัครกาชาดในโครงการ อาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทำการสอนและสาธิตการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นถาดใส่ผลไม้ ให้แก่สมาชิกสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี เพื่อสร้างรายได้...

Volunteer Climate Action

รวมพลังอาสาสมัครกาชาด รักษ์เรา รักษ์โลก ณ บางปู เนื่องในวันอาสาสมัครสากล

อาสาสมัครกาชาด และภาคีเครือข่าย กว่า 600 คน รวมพลังทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี วันที่ 4 ...

อาสาสมัครกาชาด พิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ ชวนอาสามาทำดี ปี 2

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "อาสาสมัครกาชาด พิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ” ชวนอาสามาทำดีปี 2 ในวันเก็บขยะชายหาดสากล วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 ...

อาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ปรับปรุงภูมิทัศน์วัด และชุมชนให้น่ามอง

วันที่ 3 กันยายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ “สร้างอาสาสมัครกาชาดสู่ชุมชน” ณ ชุมชนสัมพันธ์ และวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครกาชาดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาด ...

อาสาสมัครกาชาด พิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ” ชวนอาสามาทำดีปี 2 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นายภคพัส ...

ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนหัวหิน ปลูกป่าโกงกางและปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนหัวหิน นำสมาชิกอาสายุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 220 คน ทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกางและปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ...

รวมพลังอาสาสมัครกาชาด รักษ์เรา รักษ์โลก ณ บางปู เนื่องในวันอาสาสมัครสากล

อาสาสมัครกาชาด และภาคีเครือข่าย กว่า 600 คน รวมพลังทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี วันที่ 4 ธันวาคม 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดโครงการ "รวมพลังอาสาสมัครกาชาด...

อาสาสมัครกาชาด พิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ ชวนอาสามาทำดี ปี 2

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "อาสาสมัครกาชาด พิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ” ชวนอาสามาทำดีปี 2 ในวันเก็บขยะชายหาดสากล วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ชายหาดบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   ​นายสมจิตต์...

อาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ปรับปรุงภูมิทัศน์วัด และชุมชนให้น่ามอง

วันที่ 3 กันยายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการ “สร้างอาสาสมัครกาชาดสู่ชุมชน” ณ ชุมชนสัมพันธ์ และวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม...

อาสาสมัครกาชาด พิทักษ์ชายหาด ปราศจากขยะ” ชวนอาสามาทำดีปี 2 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี...

ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนหัวหิน ปลูกป่าโกงกางและปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนหัวหิน นำสมาชิกอาสายุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 220 คน ทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกางและปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [ngg src="galleries" ids="19"...
Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.