>>งานอาสาสมัครกาชาดคืออะไร?

“งานอาสาสมัคร” คือ งานที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตจำนงของผู้ทำเอง
โดยมิได้ถูกบังคับ หรือ มิได้หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กับส่วนรวม ทั้งการให้ในรูปของวัตถุ
เช่น เงินทอง สิ่งของ เครื่องใช้ และการให้ในรูปของกำลังกาย กำลังความคิด เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

>>อาสาสมัครกาชาดคือใคร?

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิง อายุ 15-30 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ตลอดจนเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด โดยผ่านการอบรม
อาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และร่วมกิจกรรมตามภารกิจของสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง

“อาสาสมัครสภากาชาดไทย” คือ บุคคลที่ร่วมทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย เป็นผู้มีจิตอาสา
มีเมตตา และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใช้เวลาสติปัญญา
ตลอดจนความรู้ความสามารถเพื่อช่วยกิจการของสภากาชาดไทย
โดยไม่หวังผลตอบแทนและการแสวงหาผลกำไร โดยไม่จำกัดอายุ
เพศ อาชีพ ฐานะทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์ และความทุพพลภาพ

>>อาสาสมัครกาชาดทำอะไร?

สภากาชาดไทยกำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านการบริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล
และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


>>อาสาสมัครกาชาดงานต่างประเทศ

อาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างประเทศ
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เป็นหนึ่งในสมาชิกของ South East Asia Youth Network, IFRC
ได้มีการประสานความร่วมมือในการทำงานระดับภูมิภาคร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้แทน SEAYN Representative ของสภากาชาดไทย จำนวน 5 คน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 1 คน และอาสายุวกาชาด เป็น SEAYN Representative 1 คน และอาสายุวกาชาดที่เป็น SEAYN member จำนวน 3 คน
โดยมีการประชุมประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในภูมิภาค

นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้อาสายุวกาชาดได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายสากล ได้แก่
2.1 International Webinar
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนยุวกาชาด / แข่งขัน / ประชุมสัมมนา / เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ฝึกทักษะการเป็น moderator และ facilitator
2.3 กิจกรรมและโครงการที่ดำเนินงานโดยเยาวชน เช่น โครงการทูตเยาวชนกาชาดเพื่อการบริจาคโลหิต โครงการอยู่ดี

สำหรับผู้ที่สนใจ หรือสถานศึกษาที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดระดับสากล
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานด้านวิเทศสัมพันธ์
โทร. 08 9991 6659 หรือ ไอดีไลน์ penprapak