สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย

เป้าหมาย (Goal) (2566-2570)

ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม
และผู้ประสบภัยพิบัติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการพัฒนาระบบอาสาสมัครและการดำเนินงาน
ของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

ภารกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทย
  2. พัฒนาและบริหารจัดการยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดอย่างครบวงจร โดยการสรรหา การจัดสรรการพัฒนาทักษะ การสนับสนุนการปฏิบัติงาน การดูแลและการเชิดชูเกียรติ ให้มีความพร้อม ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชน สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทย
  3. จัดหาและจัดสรรยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดเพื่อปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนตามความต้องการของหน่วยงานในสภากาชาดไทยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในสังคม
  5. ประสานและร่วมมือต่อเนื่องกับองค์กรกาชาดระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดในระดับสากล