1. หลักสูตรพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครกาชาด หัวข้อ จุดประกายกาชาด

เป็นเนื้อหาสำคัญที่อาสาสมัครทุกท่านต้องเรียนรู้ เพื่อจะได้เข้าใจกาชาดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่กำเนิดกาชาด
ประวัติความเป็นมาของกาชาดสากลและสภากาชาดไทย สัญลักษณ์กาชาด และองค์กรกาชาด หลังจบการเรียนรู้
อาสาสมัครจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน

เกณฑ์ผ่านการเรียนออนไลน์ ดังนี้
1.หลังจบการเรียนรู้ทุกหัวข้อ อาสาสมัครจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีเกณฑ์ในการสอบผ่าน 60%

2. อาสาสมัครต้องทำแบบประเมินหลังเรียน เมื่อทำครบทุกกระบวนการจะสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาหลักสูตรอบรมสำหรับอาสาสมัครกาชาด ได้บนแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด”
และทำการลงทะเบียนเข้าเรียน จากนั้นเข้าไปที่การอบรมที่จองไว้ เลื่อนลงมาด้านล่างสุด
“กดเพื่อเข้าระบบ E-learning” ระบบจะเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติ บนแอปพลิเคชัน “การฝึกอบรมอาสาสมัคร”

2. หลักสูตรพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครกาชาด หัวข้อ การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลสำหรับอาสาสมัคร เป็นเนื้อหาที่ใีความสำคัญตามนโยบายของสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
ที่ต้องการให้อาสาสมัครมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ถูกต้อง
หัวข้อที่สำคัญที่ควรเรียนรู้มี 6 เรื่อง ดังนี้

1. หลักการปฐมพยาบาล      2.การสำลัก  3. การเป็นลม
4.
การชัก  5. บาดแผลฉีกขาด  6. โรคหลอดเลือดสมอง

เกณฑ์ผ่านการเรียนออนไลน์ ดังนี้
1.หลังจบการเรียนรู้ทุกหัวข้อ อาสาสมัครจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีเกณฑ์ในการสอบผ่าน 60%

2. อาสาสมัครต้องทำแบบประเมินหลังเรียน เมื่อทำครบทุกกระบวนการจะสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาหลักสูตรอบรมสำหรับอาสาสมัครกาชาด ได้บนแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด”
และทำการลงทะเบียนเข้าเรียน จากนั้นเข้าไปที่การอบรมที่จองไว้ เลื่อนลงมาด้านล่างสุด
“กดเพื่อเข้าระบบ E-learning” ระบบจะเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติ บนแอปพลิเคชัน “การฝึกอบรมอาสาสมัคร”

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
“การฝึกอบรมอาสาสมัคร”
ผ่าน Smart Phone