สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มีภารกิจและเป้าหมายในการพัฒนางานด้านอาสาสมัคร
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม
และผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามพันธกิจ 4 ข้อที่ครอบคลุมและขยายมากขึ้น สอดรับกับวิสัยทัศน์ของสภากาชาดไทย
ซึ่งองค์กรสาธารณกุศลของประเทศ
ที่ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
ด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21

โดยหนึ่งในการพัฒนางานด้านอาสาสมัครนั้น คือ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของอาสายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
ให้มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทยในปัจจุบัน
โดย
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มีหลักสูตรการอบรม ดังนี้

1. การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นอาสายุวกาชาด
ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกาชาดและยุวกาชาด ทั้งประวัติความเป็นมา เครื่องหมายกาชาด
หลักการกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ บทบาทหน้าที่ของการเป็นจิตอาสาพึ่งพาได้
ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังเสริมความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุ การบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เยาวชนสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว
รวมไปถึงประชาชน ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางทางสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติด้วยจิตสาธารณะ
เป็นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจกาชาด พร้อมร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ กับสภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในรูปแบบของอาสาสมัครที่ทำงานด้วยการไม่หวังผลตอบแทน

2. การอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการอบรมเยาวชนที่มีเนื้อหาวิชาเฉพาะด้านในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีภาวะเร่งด่วนและสำคัญ
เช่น การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การสำลัก บาดแผลและการห้ามเลือด กระดูกหักและการเข้าเฝือกชั่วคราว
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ โดยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
แต่เนื้อหาต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้
เพื่อมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนให้เป็นอาสายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พร้อมทั้งมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสำเร็จการอบรมแล้วสามารถเป็นที่พึ่งพาได้
เรื่องการปฐมพยาบาลของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไปได้ 

3. การอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

การอบรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
โดยมุ่งเน้นบทบาทของการเป็นผู้ดูแลที่สามารถส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประชากรไทยที่สูงวัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” มาตั้งแต่ปี 2548 และในปี 2567 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์”
การดูแลผู้สูงอายุนั้น ต้องใช้ความเข้าใจและความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ด้วยวัยที่นอกจากร่างกายจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแล้ว
ยังมีโรครุมเร้าต่าง ๆ นานา เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและถูกต้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย ใจ
และสังคมที่ดี ซึ่งสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดมีอาสาสมัครที่เป็นเยาวชนอยู่ในความดูแล

ดังนั้น การจัดอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้เยาวชนได้มีการเตรียมการด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ
ตลอดจนการคุ้มครองดูแลให้ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มืออบรมหลักสูตรอาสายุวกาชาด

การอบรมอาสายุวกาชาดพื้นฐาน

การปฐมพยาบาลสำหรับเยาวชน

การดูแลผู้สูงอายุสำหรับเยาวชน