ชมรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและหน่วยงานพัฒนาเยาวชนสังกัดต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนร่วมกับสภากาชาดไทย ให้สามารถพัฒนาตนเองและเสริมสร้างประโยชน์และสันติสุขแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นช่องทางติดต่อประสานงานระหว่าง
สถานศึกษา หน่วยงาน และ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดอีกด้วย
ชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ส่วน ดังนี้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ ผู้บริหารหน่วยงาน
เป็นประธาน รองผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้บริหารสถาบันการศึกษา
หรือ รองผู้บริหารหน่วยงานเป็นรองประธานกรรมการ ครู อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา หรือ บุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยจำนวนห้าคน
เป็นกรรมการ และ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็นเลขานุการ
และ ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

2. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย

ประธานชมรมอาสายุวกาชาด รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด นายทะเบียน
กรรมการชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อยห้าคน สมาชิกชมรมอย่างน้อยยี่สิบคน

เมื่อได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว
กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มการจัดตั้งไปยัง

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ (ชั้น 2) ถนนอังรีดูนังต์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โดยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
จะมอบเกียรติบัตรการจัดตั้งชมรม พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาด (โปโลไท) จำนวน 10 เส้น ให้แก่คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด

ในกรณีที่เกียรติบัตรจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ชำรุดหรือเสียหาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ทำหนังสือคำร้องขอเกียรติบัตรจัดตั้ง ชมรมอาสายุวกาชาด ฉบับใหม่ เข้ามายัง สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย
โดยเรียนถึง “ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด”

2. แจ้งรายละเอียดชื่อชมรมฯ /เลขที่ชมรมฯ /วันจัดตั้งชมรมฯ
พร้อมระบุสาเหตุที่ประสงค์ขอเกียรติบัตรจัดตั้งชมรมฯ ฉบับใหม่ เช่น ชำรุด ขาด สูญหาย เป็นต้น

3. ส่งหนังสือมาที่ 1871 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ (ชั้น 2) ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330