อาสายุวกาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิง อายุ 15-30 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ตลอดจนเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด โดยผ่านการอบรม อาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และร่วมกิจกรรมตามภารกิจของสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง

อาสายุวกาชาด มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลชุมชน สังคม ตามภารกิจของสภากาชาดไทย และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบของ ชมรมอาสายุวกาชาด ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันอย่างมีมนุษยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง โดยที่ผ่านมา สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่าง ๆ ทุกสังกัด ในการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด จนบรรลุความสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ เต็มใจที่จะทำความดี รวมทั้งการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน