“งานอาสาสมัคร” คือ งานที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตจำนงของผู้ทำเอง โดยมิได้ถูกบังคับ หรือ มิได้หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กับส่วนรวม ทั้งการให้ในรูปของวัตถุ เช่น เงินทอง สิ่งของ เครื่องไช้ และการให้ในรูปของกำลังกาย กำลังความคิด เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

(นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย : มิถุนายน 2557)

“อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หมายถึง บุคคลที่ร่วมทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย เป็นผู้มีจิตอาสา มีเมตตา และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใช้เวลาสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถเพื่อช่วยกิจการของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทนและการแสวงหาผลกำไร โดยไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ฐานะทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์ และความทุพพลภาพ
(นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย : มิถุนายน 2557)

 

ลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน