เหรียญกาชาด เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบที่พระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย

เหรียญกาชาดสมนาคุณ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีลักษณะเป็นเหรียญโลหะกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 27 มิลลิเมตร
ด้านหน้ามีรูปกาชาดและรูปนางพยาบาลประคองทารกกับคนชรา ด้านหลังกลางเหรียญมีที่ว่างสำหรับจารึกนามผู้ได้รับเหรียญและพุทธศักราช
ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “สภากาชาด” และภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมนาคุณ”
ด้านหน้ามีห่วงเป็นรูปกระหนก สำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบสีขาวกว้าง 30 มิลลิเมตร
ด้านหน้าแพรแถบตรงกลางมีกาชาดลงยา สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ

เหรียญกาชาดสมนาคุณ มีลำดับเป็น 3 ชั้น คือ

    • ชั้นที่ 1 ทองคำลงยาที่กาชาด       
    • ชั้นที่ 2 เงินกาไหล่ทอง       
    • ชั้นที่ 3 เงินรมดำ(อ้างอิงจาก : คำชี้แจงเรื่องเหรียญกาชาด : คณะกรรมการพิจารณาให้เหรียญกาชาด สภากาชาดไทย)

เกณฑ์การพิจารณาเหรียญกาชาดสมนาคุณ

เกณฑ์การพิจารณาเหรียญกาชาดสมนาคุณ สำหรับอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย
โดยอาสาสมัครกาชาดต้องปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย อย่างน้อย 3 ด้าน จาก 5 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1  การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

ด้านที่ 2  การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ด้านที่ 3  การบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ด้านที่ 4  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านที่ 5  การบริหารองค์กร

และแบ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาตามลำดับชั้น ของเหรียญกาชาดสมนาคุณ  โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

อาสาสมัครสภากาชาดไทยที่มีสิทธิ์รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3
จะต้องผ่านเกณฑ์พิจารณา โดยจะต้องเป็น

อาสาสมัครกาชาดที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
และมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง
ตลอดจนจะต้องปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทยอย่างน้อย 3 ด้าน 

เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3

 

อาสาสมัครสภากาชาดไทยที่มีสิทธิ์รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
จะต้องผ่านเกณฑ์พิจารณา โดยจะต้องเป็น
อาสาสมัครกาชาดซึ่งได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี
และมีชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า 720 ชั่วโมง
ตลอดจนจะต้องปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทยอย่างน้อย 3 ด้าน

เหรียญกาาดสมนาคุณชั้นที่ 2

 

 

 

อาสาสมัครสภากาชาดไทยที่มีสิทธิ์รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
จะต้องผ่านเกณฑ์พิจารณา โดยจะต้องเป็น

อาสาสมัครกาชาด ซึ่งได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
และมีชั่วโมงการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า 960 ชั่วโมง
ตลอดจนจะต้องปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทยอย่างน้อย 3 ด้าน 

เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1