รางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น”

รางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น” โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อแสดงความยกย่อง ชื่นชม และสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานของยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด

    โดยการพิจารณาผลงานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน
    ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2567
    ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณา ให้ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม สี่สี พร้อมสำเนา จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น

2. จัดทำผลงานโดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ ภาพประกอบผลงาน ภาพสี คมชัด

3. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. ปิดรับผลงานวันที่ 31 ตุลาคม 2567

จัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่
ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิมบูรณนนท์ ชั้น 2 , ถ.อังรีดูนังต์, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, 10330

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2567)