วันที่ 27 มิถุนายน 2567 อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนวิธีทำศิลปะเปลือกไข่บนกรอบรูป
เพื่อนำไปเป็นของตกแต่งหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยผลงาน ของผู้ด้อยโอกาสที่ไ้ด้รับการสอนสาธิตส่วนหนึ่งวางจำหน่าย ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม