วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 อาสาสมัครกาชาด สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 15 คน บรรจุชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคมในโอกาสต่อไป ณ คลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม