วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดการอบรมการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Awareness)
โดยได้รับเกียรติจาก นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวเปิดการอบรม
โอกาสนี้ อาจารย์ นายแพทย์ พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์ วิทยากร จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลตัวเอง
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ โอมอ้อม พยาบาลวิจัย
พว.นงคราญ ตั้งวีระพรพงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยนอกภปร. 3 และพว.พันธิภา ท้วมไทย พยาบาลวิชาชีพปฏิงานหอผู้ป่วยนอก ภปร.3
บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตนเอง และ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ให้แก่อาสาสมัครกาชาดจำนวน 120 คน
ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม