วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อาสาสมัครกาชาด สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 30 คน
บรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ในโครงการ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2567” ณ คลังสัมภาระ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม