วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นำอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านพรุชิง ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนงานตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายวิทยา เขียวรอด ปลัดจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้

อาสาสมัครกาชาดโรงเรียนศรียาภัย ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการ จำนวน 62 คน เช่น แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ซักประวัติ จดบันทึกรายการยาแพทย์แผนไทย อาสาสมัครกาชาดบางส่วนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด และฝึกปฏิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่ในโอกาสนี้ด้วย

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม